• Email

  • sdmcollegetohana@gmail.com


  • Phone Number

  • +91-9588112002

line

Management List

Sr. No.NameDesignation
1Sh. Churia Ram GoyalPresident
2Sh. Vinod SinglaVice-President
3Sh. Jagan Nath Secretary
4Sh. Punit ModiCashier
5Sh. Deepak MaryaExecutive Member
6Sh. Nishant Jain do
7Sh. Subhash Goyal Sharmado
8Sh. Daya Parkash do
9Sh. Ajay Garg do
10Sh. Omkar Gargdo
11Sh. Naresh Bansal do

Quick Contact

Shri Durga Mahila College, Tohana Tohana Haryana,India

Ph. No. +91-9355515273

Click here for university site

Chaudhary Devi Lal University, Sirsa Haryana

Our Facebook Page

Location Map